Reklamacije

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 011/2281660; 060/3548437 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.
Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i on ne radi, postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas i mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.
Ukoliko nemamo isti proizvod na stanju, ponudićemo Vam najsličniji ili ćemo Vam vratiti novac.
Sporteh je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice ili maloprodajnom objektu je fiskalni račun.
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.
Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu reklamacije.
Po prijemu reklamacije Sporteh je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.
Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ukoliko ima objektivnih razloga  da ne može da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.
Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novim proizvodom.
Potrošač  nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.Kod prodaje polovne robe, može se dogovoriti kraći rok u kome Sporteh odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.